Artikel 1 - Naam en zetel

De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Voorst.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Voorst.

De vereniging is opgericht op 8 maart 1978, onder de naam Vereniging Oudheidkundige Kring Voorst. 

Artikel 2 - Doel

De vereniging heeft als doel: Het bevorderen en verbreiden van de kennis van de historie van de gemeente Voorst en haar inwoners.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- het verzamelen en archiveren van schriftelijke gegevens en documenten en van audiovisuele materialen; het houden van lezingen, voordrachten, excursies en tentoonstellingen; het onderhouden van een website en daarvan afgeleide producten;

- door het verwerven van of bevorderen van de bewaring van historische voorwerpen, plaatsen en kunstwerken, door het bevorderen van plaatselijk onderzoek op historisch gebied en

door het steunen van en samenwerken met instellingen, stichtingen en verenigingen, die een soortgelijk doel nastreven.

Artikel 3 - Lidmaatschap

1. Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen

Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. De algemene ledenvergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen.  Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Een erelid heeft echter geen contributieplicht.

3. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene ledenvergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.

4. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.

5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene ledenvergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

Artikel 4 – Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van het lid;

b. opzegging door het lid; 

c. opzegging door de vereniging; 

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.  Opzegging is mogelijk:

- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; of

 - als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt;

Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift.

Artikel 5 - Donateurs

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen

verschillende categorieën donateurs zijn.  Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Zij hebben alleen toegang tot de algemene ledenvergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.

2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.

3. De algemene ledenvergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per boekjaar, hetzij eenmalig, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd. 

4. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld.

Artikel 6 - Contributie van de leden

1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

3. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.

Artikel 7 - Bestuur: samenstelling en benoeming

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. 

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.  Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.  *Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene ledenvergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.  Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene ledenvergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien.

2. De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden.

Deze benoeming vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging

3. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken.

a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.  

Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.

Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een periode van twee jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd. 

b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de vacature benoemde één jaar is of korter is, kan het bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van onderdeel a van dit lid.

Artikel 8 - Bestuur: einde functie, ontslag

1. Een bestuurslidmaatschap eindigt: 

- door aftreden van een bestuurslid; 

- door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;

- door overlijden van een bestuurslid; 

2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen.

Dit ontslag vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 9 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda).  De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.  Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.  Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 10 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.

3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na

het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. 

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.  Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Artikel 11 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen

3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor besluiten tot: 

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen; 

b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten; 

c. het uitlenen van gelden; 

d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van een geschil; 

e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 

f. het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan

4. Het bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen karakter, die een nadere regeling vereisen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het uitvoeringsbesluit heeft de kracht van een reglement en dient door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden bekrachtigd, dan wel als bepaling in de Statuten of in een reglement te worden opgenomen.

Artikel 12 - Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Artikel 13 - Verslaggeving en verantwoording

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar

2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering uitgezonderd, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.

Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene ledenvergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.  Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige.  De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene ledenvergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.  Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.

4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast.  De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders gezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

5. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek.  Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de vereniging en de besteding daarvan.

Artikel 14 - De algemene ledenvergadering: bevoegdheid en jaarvergadering

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 

a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; 

b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar; 

c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; 

d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;

e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en

 f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Het bestuur legt aan de algemene ledenvergadering de begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring voor.

Artikel 15 - De algemene ledenvergadering: oproeping

1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.  Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.

2. De oproeping tot de algemene ledenvergadering vindt plaats door middel van: 

- een publicatie in het verenigingsorgaan; of

- een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister

De bijeenroeping kan ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Artikel 16 - De algemene ledenvergadering: toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle niet-geschorste leden van

het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep tegen schorsing of opzegging aan de orde is.

2. Ieder gewoon lid en ieder erelid heeft één stem.  Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.  Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.

Artikel 17 - De algemene ledenvergadering: besluitvorming

1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.  Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.

2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen gaat, is het voorstel verworpen.

5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.  Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen. Een dergelijke stem wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de vergadering worden uitgebracht.

Artikel 18 - De algemene ledenvergadering: leiding en notulen

1. Een algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging.  Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.

Artikel 19 - Statutenwijziging

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering. Wanneer aan de algemene ledenvergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering worden vermeld.

2. Degenen die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste éénentwintig dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste * tweederde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.  Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

Artikel 20 - Fusie, splitsing, omzetting

Op een besluit van de algemene ledenvergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene ledenvergadering tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 21 - Ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.  Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.  Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.  De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

2. De vereniging wordt bovendien ontbonden door: 

- insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 

- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 22 - Vereffening

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.  De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de vereniging worden toegevoegd.

3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.  Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s).  De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.  De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

Artikel 23 - Reglementen

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen.

2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, het donateurschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.  Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

 

.

.

Sponsoren

Oonk

 

e-Boekhouden.nl